Machar’s travel accounts with typograpy of Kupka

J. S. MACHAR; Frantisek KUPKA: Rom.vTypografic design of title page by Frantisek Kupka. Prague: 1908.

 140