• 1296-GADZHIEVA-Costumes-Dagestan-1981-3-N.jpg
  • 1296-GADZHIEVA-Costumes-Dagestan-1981-2-N.jpeg
  • 1296-GADZHIEVA-Costumes-Dagestan-1981-1-N.jpeg
  • 1296-GADZHIEVA-Costumes-Dagestan-1981-Cover-free-N.jpg
  • 1296-GADZHIEVA-Costumes-Dagestan-1981-Title-N.jpg

Costumes of the Peoples of Dagestan, 1981

GADZHIEVA S.[akinat] Sh.[ikhamedovna]: Odezhda narodov Dagestana [Clothes of the Peoples of Dagestan]. With 54 coloured plates in offset and 69 b/w illustrations, 9 of them full-paged. Moscow: Ed. »Nauka« 1981.

 140

Verkauft / Sold

Artikelnummer: 1296 Kategorie: